Start Kontakt
RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.),  dalej RODO, informujemy Państwa
 
W jakim celu przesyłamy Państwu informację?
Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO). Informacja ta ma na celu poinformowanie w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej w szczególności na podstawie  identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail,  adres zamieszkania, imię i nazwisko rodziców/opiekunów itp.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków.
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Prosimy o napisanie do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: administracja@zmmpir.pl
 
Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w kwestionariuszu osobowym, karcie informacyjnej 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań ustawowych i statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie obowiązującego prawa oświatowego (art.6 ust.1 pkt c RODO),  bądź w innych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO). 
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej w Krakowie – dyrektor, wychowawcy, administracja oraz System Informacji Oświatowej, Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – Wydział Edukacji Miasta Krakowa, a także inne organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
Jakie uprawnienia przysługują Państwu wobec Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Uprawnienia te możecie   Państwo wykorzystać, gdy:
 
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki w Krakowie ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków; cofniecie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie  chcieli, aby zostały usunięte
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem. 
Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli  podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dotyczą.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).