Start Kontakt
Rekrutacja

Informacje dla kandydatów ubiegających się pierwszy raz o miejsce w Bursie
Etap I – przesłanie Formularza Rekrutacyjnego
 
Termin przesyłania zgłoszeń został wydłużony do 18 lipca 2024r. 
 
Wszystkich chętnych do zamieszkania w naszej Bursie prosimy o uzupełnienie i przesłanie dostępnego na naszej stronie internetowej formularza rekrutacyjnego.
 
Termin przesyłania zgłoszeń od 29 kwietnia do 4 lipca 2024r
 
Kolejność zgłoszeń nie wpływa na decyzję o przyjęciu.
 
Etap II – spotkanie Kandydata i Rodzica z Dyrektorem lub Wychowawcą Bursy
 
W ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia skontaktuje się z Państwem pracownik Bursy, w celu umówienia indywidualnego terminu spotkania Kandydata i Jego Rodzica lub Opiekuna prawnego z Dyrektorem lub Wychowawcą Bursy. Spotkanie to da możliwość wzajemnego poznania się, udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania, obejrzenia miejsca, w którym chcielibyście zamieszkać. 
 
Prosimy o przywiezienie ze sobą wypełnionych dokumentów:
1) Karty Informacyjnej wypełnionej elektronicznie pobierz
2) Podania o przyjęcie do Bursy pobierz
3) Życiorysu pobierz
4) Jednego aktualnego zdjęcia legitymacyjnego
5) Kserokopii świadectwa ukończenia klasy siódmej lub ukończenia szkoły podstawowej.
Etap III - ogłoszenie listy przyjętych
 
Decyzja o przyjęciu Kandydata do Bursy zostanie podjęta przez Komisję Kwalifikacyjną najpóźniej do 17 lipca 2024r. Zostaną o niej Państwo poinformowani droga mailową.
 
Informacje dodatkowe
1) Jeśli do końca rekrutacji będą jeszcze wolne miejsca, zostanie ona wydłużona. 
2) Kandydaci, którzy po pomyślnym przebiegu rekrutacji, z różnych względów, zrezygnują z miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym Dyrektora placówki.
3) Rodzice lub Opiekunowie prawni przyjętych do Bursy synów, zobowiązani są do podpisania Porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami/Opiekunami prawnymi Bursanta w terminie ustalonym przez Dyrektora Bursy.
4) W przypadku wolnych miejsc w placówce uczeń może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.

 

Informacje dla Bursantów kontynuujących pobyt w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR w roku szkolnym 2024/25

Mieszkańcy Bursy, którzy chcą kontynuować pobyt w placówce w roku szkolnym 2024/2025 proszeni są o dostarczenie do pokoju wychowawców lub przesłanie na nasz adres mailowy dyrektor@szkolnabursa.pl wypełnionych i podpisanych dokumentów:

1. Podania o przedłużenie pobytu w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR (podpisanego przez Bursanta)

2. Podania o przedłużenie porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami Bursanta (podpisanego przez przynajmniej jednego Rodzica)

Dokumenty należy pobrać w zakładce informacje, na podstronie oświadczenia i wnioski. pobierz podania
 
Termin składania podań upływa 3 czerwca 2024r.
 
Ostateczna decyzja o przyjęciu Bursanta na przyszły rok szkolny nastąpi najpóźniej do 21.06.2024r.
 
Do dnia 7.06.2024r. prosimy o ustalenie między sobą propozycji składów pokojów, w których chcielibyście mieszkać w przyszłym roku szkolnym. Dostarczcie je do pokoju wychowawców lub prześlijcie na podany wcześniej adres mailowy. Wychowawcy będą uwzględniali propozycje uczciwie i jasno omówione między Wami. Osoby, które nie złożą propozycji składu pokoju będą przydzielane do nich losowo.